ความจริงเกี่ยวกับลัทธิ ความอดทนอดกลั้นของอังกฤษ

ชาวอังกฤษตามที่คนนอกหลายคนสงวนไว้ถูกกดขี่ยืดหยุ่นไม่ควบคุมอารมณ์และควบคุมตนเอง แต่“ ริมฝีปากบนแข็ง” มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอังกฤษได้อย่างไร